สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นแบบอย่างการปฏิบัติตนที่ดีงาม และสามารถนำคุณธรรมของบุคคลที่เป็นแบบอย่างไปปฏิบัติในชีวิตได้ ย่อมทำให้เกิดการพัฒนาตนเองในทางที่ดีงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชื่อพุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่างได้

2. ปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต หรือข้อคิดที่ได้จากประวัติพุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่างได้

3. อภิปรายถึงคุณค่าของการปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต หรือข้อคิดที่ได้จากประวัติพุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่างได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานที่ 10 เรื่องสาวกตัวน้อย

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 6 พุทธศาสดาและสาวก
ชั่วโมง พุทธศาสดาและสาวก
เรื่อง สาวกตัวน้อย 23 พ.ย. 65 (มีใบงาน)