สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาเกี่ยวกับชาวพุทธตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ย่อมทำให้ได้รับความรู้ แนวคิด แนวทางแก้ปัญหาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนเกิดความจรรโลงใจและมีศรัทธาต่อศาสนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ถูกต้อง

2. วิเคราะห์คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ถูกต้อง

3. อภิปรายถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาเรื่องราวของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานที่ 8 เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง พ่อขุนรามคำแหง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 6 พุทธศาสดาและสาวก
ชั่วโมง พุทธศาสดาและสาวก
เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง พ่อขุนรามคำแหง 18 พ.ย. 65 (มีใบงาน)