สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในสังคม และเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาชาติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมายาวนาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายรายละเอียดของเรื่องสัพพทาฐิชาดกได้ถูกต้อง

2. วิเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องสัพพทาฐิชาดกได้ถูกต้อง

3. อภิปรายถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาเรื่องสัพพทาฐิชาดกได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานที่ 7 เรื่อง สัพพทาฐิชาดก

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 6 พุทธศาสดาและสาวก
ชั่วโมง พุทธศาสดาและสาวก
เรื่อง สัพพทาฐิชาดก 16 พ.ย. 65 (มีใบงาน)