สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในสังคม และเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาชาติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมายาวนาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายรายละเอียดของเรื่องทีฆีติโกสลชาดกได้ถูกต้อง

2. วิเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องทีฆีติโกสลชาดกได้ถูกต้อง

3. อภิปรายถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาเรื่องทีฆีติโกสลชาดกได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานที่ 6 เรื่อง ทีฆีติโกสลชาดก

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 6 พุทธศาสดาและสาวก
ชั่วโมง พุทธศาสดาและสาวก
เรื่อง ทีฆีติโกสลชาดก 14 พ.ย. 65 (มีใบงาน)