สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในสังคม และเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาชาติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมายาวนาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายรายละเอียดพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงปรินิพพานได้ถูกต้อง

2. เรียงลำดับเหตุการณ์เรื่องราวในพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงปรินิพพานจากก่อนไปหลังได้ถูกต้อง

3. อภิปรายถึงความสำคัญของการศึกษาพุทธประวัติได้ถูกต้องและมีเหตุผลเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ตรวจใบงานที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ 1

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 6 พุทธศาสดาและสาวก
ชั่วโมง พุทธศาสดาและสาวก
เรื่อง พุทธประวัติ 1 4 พ.ย. 65 (มีใบงาน)