สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         วันฮาโลวีนเป็นเทศกาลของชาวตะวันตก ซึ่งถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสเตียนในการระลึกถึงนักบุญ   ออนเซ็นต์ ในวันนี้มีการเฉลิมฉลองทางโลก แต่อีกนัยหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับศาสนาด้วย สีส้มและดำเป็นสีประจำของวันฮาโลวีน และมีตัวแจ็คโอแลนเทิร์น เป็นสัญลักษณ์ ส่วนกิจกรรมประจำเทศกาลจะมีการเล่น ‘ทริค ออ ทรีท’ มีการแต่งตัวเป็นผีไปร่วมงานปาร์ตี้ เล่นเกมทดสอบความกล้า เล่นรอบกองไฟ ผจญภัยในสถานที่สยองขวัญ เล่นพิเรนทร์ อ่านเรื่องสยองขวัญ และชมภาพยนตร์สยองขวัญ ดังนั้นการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และที่เกี่ยวข้องวันฮาโลวีน ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และเรียนรู้ภาษาได้อย่างลึกซึ้งและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 2.1 ป.6/1 ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 2.1 ป.6/2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

ต 2.1 ป.6/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

ต 2.2 ป.6/2 เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับวัน Halloween ได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) อ่านเรื่องเกี่ยวกับวันฮาโลวีนและเขียนตอบคำถามได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 18 เรื่อง Halloween Story

2. ใบงานที่ 19 เรื่อง แนวข้อสอบ Halloween

3. การออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับวัน Halloween

4. การอ่านเรื่องเกี่ยวกับวันฮาโลวีนและเขียนตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 Festivals & Celebrations
ชั่วโมง Festivals & Celebrations
เรื่อง Halloween (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมิน)