สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วันเลนไทน์เป็นเทศกาลของชาวตะวันตกที่แสดงออกถึงการให้ความรักบุคคลรอบข้าง ดังนั้นนักเรียนควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เช่น การ์ดอวยพร รูปสัญลักษณ์แสดงออกถึงความรัก คำศัพท์ที่เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ โคลง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1   ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำที่ฟังและอ่าน

ต 2.1 ป.6/2   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

ต 2.1 ป.6/3   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

ต 2.2 ป.6/2     เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

ประดิษฐ์การ์ดวาเลนไทน์ตามขั้นตอนได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

เข้าใจความหมายและอ่านคำอวยพรในการ์ดวาเลนไทน์ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 17 เรื่อง Valentine’s Day Quiz

2. การประดิษฐ์การ์ดวาเลนไทน์ตามขั้นตอน

3. การเข้าใจความหมายและอ่านคำอวยพรในการ์ดวาเลนไทน์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 Festivals & Celebrations
ชั่วโมง Festivals & Celebrations
เรื่อง Valentine’s Day 17 มี.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)