สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วันคริสต์มาสเป็นเทศกาลหนึ่งที่มีความสำคัญของชาวตะวันตกซึ่งเปรียบได้กับเทศกาลปีใหม่ของไทย มีการจัดงานสังสรรค์ ญาติพี่น้องพบปะกันพร้อมหน้า มีการแลกของขวัญ มีเสียงเพลงเสียงพลุครื้นเครง เป็นสัญญาณการต้อนรับสิ่งดี ๆ ที่ย่างเข้ามาในวันปีใหม่ ทุกคนจะได้ร่วมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาส ดังนั้นนักเรียนควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดในวันคริสต์มาสซึ่งแสดงวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สาระสำคัญเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสและกล่าวคำอวยพรประจำเทศกาลได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/3   เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน

ต 1.1 ป.6/4   บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ หรือเรื่องเล่า

ต 2.1 ป.6/1   ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 2.1 ป.6/2   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับวันคริสต์มาสได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

อ่านเรื่องเกี่ยวกับวันคริสต์มาสและเขียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

 

ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 13 เรื่อง Christmas Words

2. ใบงานที่ 14 เรื่อง Christmas Day

3. การออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับวันคริสต์มาส

4. การอ่านเรื่องเกี่ยวกับวันคริสต์มาสและเขียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 Festivals & Celebrations
ชั่วโมง Festivals & Celebrations
เรื่อง Christmas Day (1) 10 มี.ค. 66 (มีใบงาน)