สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วันสงกรานต์เป็นเทศกาลหนึ่งที่มีความสำคัญของคนไทย และเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยทุกคนจะได้  ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้นนักเรียนควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสงกรานต์ กิจกรรมที่จัดในวันสงกรานต์ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์กิจกรรมที่ดีงามต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ  นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน 

ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและ อ่านบทสนทนา นิทาน ง่ายๆ หรือเรื่องเล่า

ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

ต 2.1 ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว

ต 2.2 ป.6/2 เปรียบเทียบ ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ระบุข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ได้ตรงตามภาพที่กำหนดได้

2) ออกเสียงและบอกความหมายวลีเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) อ่านเรื่องเกี่ยวกับวันสงกรานต์และเขียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 11 เรื่อง Songkran Activities

2. ใบงานที่ 12 เรื่อง Reading: Songkran Festival

3. การออกเสียงและบอกความหมายวลีเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์

4. การระบุข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ได้ตรงตามภาพที่กำหนด

5. การอ่านเรื่องและเขียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 Festivals & Celebrations
ชั่วโมง Festivals & Celebrations
เรื่อง Songkran Festival 8 มี.ค. 66 (มีใบงาน)