สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วันลอยกระทงเป็นประเพณีสำคัญประเพณีหนึ่งของคนไทย ซึ่งจะได้ร่วมฉลองประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี ดังนั้นนักเรียนควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทง เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญประเพณี และการอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2   อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/4   บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ หรือเรื่องเล่า

ต 1.2 ป.6/4   พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ต 2.1 ป.6/3   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

ต 2.2 ป.6/2   เปรียบเทียบ ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย

ต 3.1 ป.6/1     ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1. บอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลลอยกระทงได้

2. อ่านจับใจความจากบทอ่านเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงได้ถูกต้อง

3. อ่านออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1. เขียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

 

1. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 10 เรื่อง Loy Krathong Festival

2. การบอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลลอยกระทง

3. การอ่านจับใจความจากบทอ่านเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทง

4. การอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงตามหลักการออกเสียง

5. การเขียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 Festivals & Celebrations
ชั่วโมง Festivals & Celebrations
เรื่อง Loy Krathong Festival 3 มี.ค. 66 (มีใบงาน)