สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

             นอกจากประเทศไทยจะมีวันเด็กแห่งชาติแล้ว ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มสมาชิกอาเซียนก็มีวันเด็กเช่นเดียวกัน การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวันเด็กและกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้แก่เด็กในประเทศของตน จะช่วยให้นักเรียนเห็นความเหมือนและความแตกต่างของกิจกรรมอันอาจรวมถึงวัฒนธรรมของประเทศเหล่านั้น ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกและการสร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.2 ป.6/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ

ต 2.1 ป.6/3 เข้าร่วมกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรมตาม ความสนใจ

ต 3.1 ป.6/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

ต 4.2 ป.6/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) อ่านลำดับที่ถูกต้องตามหลักการอ่านได้

2) บอกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้ถูกต้อง

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) สัมภาษณ์บุคคลเกี่ยวกับประเทศและสัญชาติในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้อย่างคล่องแคล่ว

2) เขียนข้อมูลที่สัมภาษณ์ลงในตารางได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 9 เรื่อง Children’s Days in ASEAN

2. การบอกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้ถูกต้อง

3. การใช้คำสรรพนามที่เป็นกรรมของประโยคได้ถูกต้อง

4. การสัมภาษณ์บุคคลเกี่ยวกับประเทศและสัญชาติในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้อย่างคล่องแคล่ว การเขียนข้อมูลที่สัมภาษณ์ลงในตารางได้ถูกต้อง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 Festivals & Celebrations
ชั่วโมง Festivals & Celebrations
เรื่อง Children’s Days in AEC 1 มี.ค. 66 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)