สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วันเด็กเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทยเด็ก ๆ จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายในวันนี้  หน่วยงานต่าง ๆ จัดงานให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมและมีการแจกสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่เด็ก  ดังนั้นเด็กควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันเด็กเพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของตนเองในการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2   อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/4   บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ หรือเรื่องเล่า

ต 1.2 ป.6/4   พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ต 4.1 ป.6/1     ใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวันเด็กได้

- บอกกิจกรรมที่สามารถทำในวันเด็กได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

เขียนกิจกรรมที่อยากทำในวันเด็กได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 8 เรื่อง What I’d Like to Do

2. การระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวันเด็ก

3. การบอกกิจกรรมที่สามารถทำในวันเด็ก

4. การเขียนกิจกรรมที่อยากทำในวันเด็ก

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 Festivals & Celebrations
ชั่วโมง Festivals & Celebrations
เรื่อง Children’s Day in Thailand 24 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)