สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ  นักเรียนควรศึกษาพระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อปวงชนชาวไทย  เพื่อก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความเข้าใจอันดีต่อคนในชาติและชาวต่างชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำที่ฟังและอ่าน

ต 1.2 ป.6/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป.6/2 ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ

ต 2.1 ป.6/2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

ต 2.1 ป.6/3 เข้าร่วมกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรมตาม ความสนใจ

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ใช้คำสรรพนามที่เป็นกรรมของประโยคได้ถูกต้อง

2) ออกเสียงคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมได้ถูกต้อง

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) เขียนเติมข้อมูลให้เหมาะสมกับบริบทที่กำหนดให้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 6 เรื่อง Object Pronouns

2. ใบงานที่ 7 เรื่อง Father’s Day

3. การใช้คำสรรพนามที่เป็นกรรมของประโยคได้ถูกต้อง

4. การออกเสียงคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมได้ถูกต้อง

5. การเขียนเติมข้อมูลให้เหมาะสมกับบริบทที่กำหนดให้

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 Festivals & Celebrations
ชั่วโมง Festivals & Celebrations
เรื่อง Father’s Day 22 ก.พ. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมิน)