สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก นักเรียนควรรู้ถึงความสำคัญ กิจกรรมที่ควรทำในวันนั้นเพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2   อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/4   บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า

ต 1.2 ป.6/1   พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป.6/4   พูด เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

ต 4.1 ป.6/1   ใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1. บอกถึงเหตุการณ์สำคัญและกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติในวันวิสาขบูชาได้อย่างเหมาะสม

2. เรียงลำดับเหตุการณ์จากบทสนทนาที่อ่านได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1. เขียนกิจกรรมของตนเองจะที่ทำในวันวิสาขบูชาได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1. ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 4 เรื่อง Rearrange Them!

2. ใบงานที่ 5 เรื่อง My Activities on Visakha Bucha Day

3. การบอกถึงเหตุการณ์สำคัญและกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติในวันวิสาขบูชา

4. การเรียงลำดับเหตุการณ์จากบทสนทนาที่อ่าน

5. การเขียนกิจกรรมของตนเองจะที่ทำในวันวิสาขบูชา

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 Festivals & Celebrations
ชั่วโมง Festivals & Celebrations
เรื่อง Visakha Bucha Day 17 ก.พ. 66 (มีใบงาน)