สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แต่ละวันที่นักเรียนมาโรงเรียน นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียน จัดตารางเรียน และเข้าเรียน ตามตารางเวลาที่กำหนด ดังนั้นนักเรียนจึงควรรู้คำศัพท์ชื่อวิชาต่าง ๆ การบอกเวลาเรียน และการใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของ เพื่อช่วยให้นักเรียนใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน

ต 1.2 ป.6/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.3 ป.6/1 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) บอกเวลาตามแบบอเมริกาและแบบอังกฤษได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) เขียนบอกเวลาแบบอเมริกันและแบบอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

2) พูดถามตอบบอกเวลาและวิชาเรียนตามโครงสร้างได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) ตรงต่อเวลา ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และรับผิดชอบในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 3 เรื่อง Tell the time

2. การบอกเวลาตามแบบอเมริกาและแบบอังกฤษ

3. การเขียนบอกเวลาแบบอเมริกันและแบบอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

4. การพูดถามตอบบอกเวลาและวิชาเรียนตามโครงสร้าง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 Festivals & Celebrations
ชั่วโมง Festivals & Celebrations
เรื่อง School Day 15 ก.พ. 66 (มีใบงาน)