สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วันเกิดถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของแต่ละบุคคล ชาวต่างชาติให้ความสำคัญกับวันเกิดของตนและผู้ใกล้ชิด ดังนั้นนักเรียนควรเรียนรู้ถึงการถามและตอบเกี่ยวกับวันเกิด กิจกรรมที่จะทำและการเชิญเพื่อนมาร่วมฉลองวันเกิด เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้องตามเจตนาของผู้สื่อสาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1   ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำที่ฟังและอ่าน

ต 1.2 ป.6/1   พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป.6/2   ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ

ต 1.3 ป.6/1   พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต 2.1 ป.6/2   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

ต 2.1 ป.6/3     เข้าร่วมกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรมตาม ความสนใจ

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1. อ่านออกเสียง และบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้ถูกต้อง

2. เลือกซื้อสินค้าที่จะใช้ในการจัดงานวันเกิดได้อย่างเหมาะสม

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1. แต่งบทสนทนาตามสถานการณ์ที่ครูกำหนดได้อย่างสมบูรณ์

2. พูดสนทนาและเชิญเพื่อนไปร่วมงานวันเกิดได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1. ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างคุ้มค่าและประหยัด

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 1 เรื่อง Matching

2. ใบงานที่ 2 เรื่อง Go Shopping

3. การอ่านออกเสียง และบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม

4. การเลือกซื้อสินค้าที่จะใช้ในการจัดงานวันเกิด

5. การแต่งบทสนทนาตามสถานการณ์ที่ครูกำหนด

6. การพูดสนทนาและเชิญเพื่อนไปร่วมงานวันเกิด

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 6 Festivals & Celebrations
ชั่วโมง Festivals & Celebrations
เรื่อง Birthday 10 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)