สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านข้อความเกี่ยวกับปัญหามลภาวะ การจับใจความ วิเคราะห์ปัญหา ระบุสาเหตุของปัญหามลพิษจะช่วยให้นักเรียนสามารถบูรณาการการใช้ภาษาเพื่อแสวงหาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/4   บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือเรื่องเล่า

ต 1.3 ป.6/1   พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต 3.1 ป.6/1   ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

ระบุสาเหตุของมลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมจากเรื่องที่อ่านได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

เขียนสาเหตุของมลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมจากชุมชนของตนเองได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 17 เรื่อง Riverside Community’s Problems

2. การระบุสาเหตุของมลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมจากเรื่องที่อ่าน

3. การเขียนสาเหตุของมลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมจากชุมชนของตนเอง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around Me
เรื่อง Pollutions 3 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)