สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านประโยค ข้อความ เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม แล้วนำข้อมูลที่ได้มาแสดงความคิดเห็น พูดและเขียนบอกวิธีและเหตุผลในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นการแยกขยะนั้น นอกจากจะเป็นการใช้ภาษา เพื่อบูรณาการแสวงหาความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วยังสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้ตระหนักถึง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/3     เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน

ต 1.3 ป.6/1     พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต 1.3 ป.6/3     พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว

ต 3.1 ป.6/1     ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมได้

- เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 14 เรื่อง Writing: My Resolutions

2. การออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม

3. การพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม

4. การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around Me
เรื่อง Reduce/Reuse/Recycle (1) 27 ม.ค. 66 (มีใบงาน)