สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การบอกชื่อส่วนต่าง ๆ ของพืช บอกลำดับขั้นตอนการปลูกพืชและการเจริญเติบโตของพืช ประโยชน์ของการปลูกพืช และการดูแลรักษาพืชที่ถูกต้องนั้น นอกจากจะเป็นการใช้ภาษาเพื่อบูรณาการ วิธีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์แล้วยังช่วยให้นักเรียนตระหนักว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้เกิดความสมดุล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน 

ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือเรื่องเล่า

ต 1.3 ป.6/1 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่อง ใกล้ตัว

ต 3.1 ป.6/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) เรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องเกี่ยวกับพืชที่ฟังและอ่านได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) อ่านจับใจความสำคัญของเรื่องเกี่ยวกับพืชที่อ่านได้

2) อ่านออกเสียงนิทานได้ถูกต้องตามหลักการอ่านได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 13 เรื่อง The Lucky Seed

2. การเรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องเกี่ยวกับพืชที่ฟังและอ่าน

3. การอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องเกี่ยวกับพืชที่อ่าน

4. การอ่านออกเสียงนิทานถูกต้องตามหลักการอ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around Me
เรื่อง Plants 25 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อเสียง)