สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความเกี่ยวกับสัตว์และสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์ โดยใช้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง เป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2   อ่านออกเสียงข้อความ  นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3   เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน

ต 1.1 ป.6/4     บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือเรื่องเล่า

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

อ่านเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และระบุข้อมูลที่เป็นจริงจากเรื่องที่อ่านได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 12 เรื่อง Animal Comics

2. การออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์

3. การอ่านเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และระบุข้อมูลที่เป็นจริงจากเรื่องที่อ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around Me
เรื่อง Save Animals 20 ม.ค. 66 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)