สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดบรรยายและพูดบอกข้อมูลจากการอ่านเกี่ยวกับลักษณะ อาหาร กิจกรรมและที่อยู่อาศัยของสัตว์โดยใช้คำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน 

ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือเรื่องเล่า

ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

ต 1.3 ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) บอกใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับสัตว์ป่าได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) สนทนาเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ป่าได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 10 เรื่อง Animal Riddles

2. ใบงานที่ 11 เรื่อง Animal Fact File

3. การบอกใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับสัตว์ป่า

4. การสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ป่า

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around Me
เรื่อง World Animals 18 ม.ค. 66 (มีใบงาน)