สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์โครงสร้างประโยคและการอ่านจับใจความสำคัญเกี่ยวกับสัตว์ป่า เป็นพื้นฐานในการบูรณาการการใช้ภาษาเพื่อแสวงหาความรู้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/4   บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือเรื่องเล่า

ต 2.2 ป.6/1   บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่าได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

อ่านเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ป่าและเขียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 8 เรื่อง Animal Wordsearch

2. ใบงานที่ 9 เรื่อง Indian Rhinos

3. การออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ป่า

4. การอ่านเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ป่าและเขียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around Me
เรื่อง Wild Animals 13 ม.ค. 66 (มีใบงาน)