สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรู้จักส่วนต่าง ๆ ของสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก รวมทั้งรู้จักโครงสร้างของประโยคง่าย ๆ ที่ใช้บรรยายลักษณะของสัตว์ จะช่วยให้นักเรียนพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของตนเองได้ ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ภาษาสื่อสารในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต.1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน 

ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) เขียนบรรยายรูปร่าง/ลักษณะสัตว์เลี้ยงของตนเองได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 7 เรื่อง My Animal

2. การออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของสัตว์

3. การเขียนบรรยายรูปร่าง/ลักษณะสัตว์เลี้ยงของตนเอง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around Me
เรื่อง My Animals 11 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)