สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรและประโยชน์ของสมุนไพร เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนให้เป็นพื้นฐานในการอนุรักษ์และอาจพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต.1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียง ข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต.1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน 

ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือเรื่องเล่า

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ตอบคำถามจากนิทานสั้น ๆ เกี่ยวกับ สมุนไพรที่อ่านได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปรุงยาจากสมุนไพรได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 5 เรื่อง Reading Comprehension

2. การตอบคำถามจากนิทานสั้น ๆ เกี่ยวกับ สมุนไพรที่อ่าน

3. การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายตามสภาพอากาศ

4. การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปรุงยาจากสมุนไพร

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around Me
เรื่อง Herbs (1) 4 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)