สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดขอและให้ข้อมูลโดยใช้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวัน การเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ช่วยให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ด้านวัฒนธรรมการแต่งกายของคนในภูมิภาคที่มีอากาศหนาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต.1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียง ข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต.1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน 

ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) เลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายตามสภาพอากาศได้

2) ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) พูดสนทนาเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 3 เรื่อง Clothes Related to Weather

2. การออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

3. การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายตามสภาพอากาศ

4. การพูดสนทนาเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around Me
เรื่อง Clothes 23 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)