สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การขอและให้ข้อมูลการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในรูปของการพูดรายงานพยากรณ์อากาศ  โดยใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย  ช่วยให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/3   อ่านออกเสียง ข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/4     บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ หรือเรื่องเล่า

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ สำนวน ที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

อ่านเรื่องและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 2 เรื่อง The Oregon Weather Forecast

2. การออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ สำนวน ที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ

3. การอ่านเรื่องและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 5 Around Me
ชั่วโมง Around Me
เรื่อง Weather Forecast 21 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)