สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว ทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารที่สอดคล้องกับชีวิตของนักเรียนได้อย่างมีความหมาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.3 ป.6/1   พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต 2.2 ป.6/1   บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษ

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1. ใช้โครงสร้างประโยคของ Present Perfect Tense

2. ใช้คำกริยาช่องที่ 3 ได้เหมาะสมกับเหตุการณ์

ทักษะ/กระบวนการ (P)

เขียนเติมคำในประโยค Present Perfect Tense ได้ถูกต้องตามโครงสร้าง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

อาสาช่วยงานทั้งในและนอกห้องเรียน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 19 เรื่อง Fill an E-mail

การใช้โครงสร้างประโยคของ Present Perfect Tense

การใช้คำกริยาช่องที่ 3 ได้เหมาะสมกับเหตุการณ์

การเขียนเติมคำในประโยค Present Perfect Tense ตามโครงสร้าง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Recreation and Free Time
ชั่วโมง Recreation and Free Time
เรื่อง A Happy Trip (2) 14 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมิน)