สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว ทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารที่สอดคล้องกับชีวิตของนักเรียนได้อย่างมีความหมาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต.1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟัง และการอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า

ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ใช้ be going to ได้ถูกต้องตามโครงสร้างประโยค

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) อ่านอีเมลได้เข้าใจ และสามารถตอบคำถามหลังการอ่านได้

2) เขียนจดหมายเล่าเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 17 เรื่อง Read an E-mail

2. ใบงานที่ 18 เรื่อง Write an E-mail

3. การใช้ be going to ได้ถูกต้องตามโครงสร้างประโยค

4. การอ่านอีเมลล์ได้เข้าใจ และสามารถตอบคำถามหลังการอ่าน

5. การเขียนจดหมายเล่าเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Recreation and Free Time
ชั่วโมง Recreation and Free Time
เรื่อง A Happy Trip (1) 9 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)