สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการใช้เวลาในวันหยุด ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้เวลาในวันหยุดอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/4     บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟัง และการอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1. เลือกภาพตรงกับคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

2. บอกใจความสำคัญของบทสนทนาที่อ่านได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1. เขียนข้อมูลในบทสนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้เหมาะสม

2. พูดสนทนาตามบทสนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้อย่างคล่องแคล่ว

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 15 เรื่อง Matching

2. ใบงาน ที่16 เรื่อง City Tour

3. การเลือกภาพตรงกับคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ที่กำหนดให้

4. การบอกใจความสำคัญของบทสนทนาที่อ่าน

5. การเขียนข้อมูลในบทสนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

6. การพูดสนทนาตามบทสนทนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Recreation and Free Time
ชั่วโมง Recreation and Free Time
เรื่อง Going on Vacation 7 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)