สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต.1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟัง และการอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า

ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

ตีความเนื้อหาของข่าวจากการอ่าน

ทักษะ/กระบวนการ (P)

เขียนเติมข้อมูลของเนื้อหาข่าวได้อย่างสมบูรณ์

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 13 เรื่อง Giant Pandas Fly to Canada

2. ใบงานที่ 14 เรื่อง A Dog Found

3. การเข้าใจเนื้อหาของข่าวจากการอ่าน

4. การเขียนเติมข้อมูลของเนื้อหาข่าวได้อย่างสมบูรณ์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Recreation and Free Time
ชั่วโมง Recreation and Free Time
เรื่อง What’s on TV? (2) 2 ธ.ค. 65 (มีใบงาน แบบประเมิน และสื่อเสียงประกอบการสอน)