สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริงและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/4     บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟัง และการอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่เกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์ได้

2) ใช้คำกริยาวิเศษณ์ให้สัมพันธ์กับตาราง

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) เขียนข้อมูลของตนเองในการดูรายการโทรทัศน์จากตารางได้ถูกต้อง

2) พูดถามตอบเกี่ยวกับความถี่ในการดูรายการโทรทัศน์เป็นรายสัปดาห์ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

ตั้งใจ เพียรพยายาม และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 12 เรื่อง My TV Program

2. การออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่เกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์

3. การใช้คำกริยาวิเศษณ์ให้สัมพันธ์กับตาราง

4. การเขียนข้อมูลของตนเองในการดูรายการโทรทัศน์จากตาราง

5. การพูดถามตอบเกี่ยวกับความถี่ในการดูรายการโทรทัศน์เป็นรายสัปดาห์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Recreation and Free Time
ชั่วโมง Recreation and Free Time
เรื่อง What’s on TV? (1) 30 พ.ย. 65 (มีใบงาน)