สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           สวนสนุกเป็นสถานที่สำคัญที่มีความหมายสำหรับเด็ก เป็นแหล่งรวมความสนุกสนานและความตื่นเต้นจากการได้เล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ  ดังนั้น นักเรียนควรเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุก เพื่อเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่มีความสนุกสนาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต.1.3 ป.6/1 พูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกได้

2) ใช้คำกริยาช่องที่ 2 เหมาะสมกับสถานการณ์ได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

เขียนตอบคำถามเพื่อเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับสวนสนุกได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 10 เรื่อง Past Simple Tense

2. ใบงานที่ 11 เรื่อง Answer the Questions

3. การออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุก

4. การใช้คำกริยาช่องที่ 2 เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ครูกำหนด

5. การเขียนตอบคำถามเพื่อเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับสวนสนุก

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Recreation and Free Time
ชั่วโมง Recreation and Free Time
เรื่อง Let’s Go to an Amusement Park! (2) 25 พ.ย. 65