สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           สวนสนุกเป็นสถานที่สำคัญที่มีความหมายสำหรับเด็ก เป็นแหล่งรวมความสนุกสนานและความตื่นเต้นจากการได้เล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ  ดังนั้น นักเรียนควรเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุก เพื่อเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่มีความสนุกสนาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/4   บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟัง และการอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1. ออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกได้

2. ใช้คำกริยาช่องที่ 2 ในประโยคที่เป็นเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

ทักษะ/กระบวนการ (P)

เขียนตอบคำถามเกี่ยวกับสวนสนุก ในบทอ่านได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 8 เรื่อง Fill in the Blanks

2. ใบงานที่ 9 เรื่อง An Amusement Park

3. การออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุก

4. การใช้คำกริยาช่องที่ 2 ในประโยคที่เป็นเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

5. การเขียนตอบคำถามเกี่ยวกับสวนสนุก ในบทอ่าน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Recreation and Free Time
ชั่วโมง Recreation and Free Time
เรื่อง Let’s Go to an Amusement Park! (1) 23 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)