สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬา ทำให้นักเรียนฝึกการใช้ภาษาในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักกีฬาที่มีชื่อเสียงและน่าสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต.1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

ออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ชื่นชอบได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) เขียนตอบคำถามเกี่ยวกับบุคคลที่ชื่นชอบได้

2) พูดเกี่ยวกับบุคคลที่ชื่นชอบได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 7 เรื่อง My Idol

2. การออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ชื่นชอบ

3. การเขียนตอบคำถามเกี่ยวกับบุคคลที่ชื่นชอบ

4. การพูดเกี่ยวกับบุคคลที่ชื่นชอบ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Recreation and Free Time
ชั่วโมง Recreation and Free Time
เรื่อง My Idol 18 พ.ย. 65 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)