สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนคำศัพท์และประโยคที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมและกีฬาทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาเพื่อโต้ตอบเกี่ยวกับการเล่นเกมและกีฬาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2   อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.6/1   พูด/เขียนโต้ตอบ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.3 ป.6/3   พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

ออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่เกี่ยวข้องกับกีฬาที่ผาดโผนได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) เขียนการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่าและขั้นสุดในภาษาอังกฤษได้

2) พูดถามตอบแสดงความคิดเห็นต่อกีฬาที่ผาดโผนได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 5 เรื่อง Extreme Sports

2. ใบงานที่ 6 เรื่อง My Opinion

3. การออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่เกี่ยวข้องกับกีฬาที่ผาดโผน

4. การเขียนการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่าและขั้นสุดในภาษาอังกฤษ 

5. การพูดถามตอบแสดงความคิดเห็นต่อกีฬาที่ผาดโผน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Recreation and Free Time
ชั่วโมง Recreation and Free Time
เรื่อง Extreme Sports 16 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)