สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนคำศัพท์และประโยคที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมและกีฬาทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาเพื่อโต้ตอบเกี่ยวกับการเล่นเกมและกีฬาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต.1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า

ต.1.2 ป.6/2 ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ

ต.1.2 ป.6/4 เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียง สะกด และบอกความหมายของคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่เกี่ยวข้องกับเกมได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) บอกประโยคเพื่อนำไปใช้พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเกมต่าง ๆ ได้

2) พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเกมต่าง ๆ ได้

3) เขียนใจความสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมเกมต่าง ๆจากการฟังได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และรับผิดชอบในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 4 เรื่อง I Like to Play a Game

2. การออกเสียง สะกด และบอกความหมายของคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคที่เกี่ยวข้อกับเกม

3. การบอกโครงสร้างประโยคเพื่อนำไปใช้พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่าง ๆ

4. การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเกมต่าง ๆ

5. การเขียนใจความสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมเกมต่าง ๆจากการฟัง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Recreation and Free Time
ชั่วโมง Recreation and Free Time
เรื่อง Fun Games 11 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)