สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆที่สนใจที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในยามว่าง ทำให้นักเรียนได้ฝึกภาษาในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต.1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ  สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน

ต.1.2 ป.6/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต.1.2 ป.6/4 เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

ออกเสียง สะกด และบอกความหมายของคำศัพท์หรือวลีเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำในเวลาว่างได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) พูดถึงกิจกรรมที่บุคคลอื่นชอบทำในเวลาว่างได้

2) เขียนข้อความสั้น ๆ บรรยายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำในเวลาว่างได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 2 เรื่อง Free Time Activities

2. การออกเสียง สะกด และบอกความหมายของคำศัพท์หรือวลีเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำในเวลาว่าง

3. การพูดถึงกิจกรรมที่บุคคลอื่นชอบทำในเวลาว่าง

4. การเขียนข้อความสั้น ๆ บรรยายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำในเวลาว่าง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Recreation and Free Time
ชั่วโมง Recreation and Free Time
เรื่อง Fun Activities (2) 4 พ.ย. 65 (มีใบงาน)