สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนใจที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในยามว่าง ทำให้นักเรียนได้ฝึกภาษาในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/4   บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่าย ๆ  และเรื่องเล่า

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำในเวลาว่างได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) บอกถึงกิจกรรมที่ชอบทำในเวลาว่างได้

2) ตอบคำถามและเขียนถึงกิจกรรมที่ชอบทำในเวลาว่างได้

 

 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 1 เรื่อง My Hobbies

2. การออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำในเวลาว่าง

3. การบอกถึงกิจกรรมที่ชอบทำในเวลาว่าง

4. การตอบคำถามและเขียนถึงกิจกรรมที่ชอบทำในเวลาว่าง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 4 Recreation and Free Time
ชั่วโมง Recreation and Free Time
เรื่อง Fun Activities (1) 2 พ.ย. 65 (มีใบงาน)