สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตามต้องไม่ผิดศีลธรรมและเป็นที่ยอมรับต่อสังคม และมีความซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ง 2.1 ป.4/1  อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกเหตุผลอาชีพที่ตนสนใจได้

2.เขียนบรรยายคุณลักษณะของอาชีพที่ตนสนใจได้ถูกต้อง

3.เห็นความสำคัญของอาชีพที่ตนสนใจ

 

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

3.ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 อาชีพสำคัญไฉน
ชั่วโมง อาชีพสำคัญไฉน
เรื่อง อาชีพที่ฉันสนใจ 1 มี.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)