สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาชีพมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ทุกอาชีพจึงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ท้องถิ่น และประเทศชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 2.1 ป.4/1  อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความสำคัญของอาชีพที่มีต่อประเทศชาติได้

2.เขียนบรรยายความสำคัญของอาชีพที่มีต่อประเทศชาติได้ถูกต้อง

3.เห็นความสำคัญของอาชีพที่มีต่อประเทศชาติ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

3.ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 อาชีพสำคัญไฉน
ชั่วโมง อาชีพสำคัญไฉน
เรื่อง ความสำคัญของอาชีพที่มีต่อประเทศชาติ 22 ก.พ. 66 (มีใบงานและใบความรู้)