สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาชีพช่วยแก้ปัญหาความยากจนของคนในท้องถิ่น ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า และเกิดเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 2.1 ป.4/1  อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความสำคัญของอาชีพที่มีต่อท้องถิ่นได้

2.เขียนแผนภาพความสำคัญของอาชีพที่มีต่อท้องถิ่นได้ถูกต้อง

3.เห็นความสำคัญของอาชีพที่มีต่อท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

3.ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 อาชีพสำคัญไฉน
ชั่วโมง อาชีพสำคัญไฉน
เรื่อง ความสำคัญของอาชีพที่มีต่อท้องถิ่น 15 ก.พ. 66 (มีใบงานและใบความรู้)