สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การประกอบอาชีพทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจ มีรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ง 2.1 ป.4/1  อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความสำคัญของอาชีพที่มีต่อตนเองได้

2.เขียนแผนภาพความสำคัญของอาชีพที่มีต่อตนเองได้ถูกต้อง

3.เห็นความสำคัญของอาชีพที่มีต่อเอง

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม  

3.ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 อาชีพสำคัญไฉน
ชั่วโมง อาชีพสำคัญไฉน
เรื่อง ความสำคัญของอาชีพที่มีต่อตนเอง 8 ก.พ. 66 (มีใบงานและใบความรู้)