สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาชีพมีความสำคัญเพราะอาชีพทำให้เกิดรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพที่สำคัญต้องเป็นอาชีพที่สุจริต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ง 2.1 ป.4/1  อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความสำคัญของอาชีพได้

2.เขียนบรรยายความสำคัญของอาชีพได้ถูกต้อง

3.เห็นความสำคัญของอาชีพ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม      

3.ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 อาชีพสำคัญไฉน
ชั่วโมง อาชีพสำคัญไฉน
เรื่อง ความสำคัญของอาชีพ 1 ก.พ. 66 (มีใบงานและใบความรู้)