สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาชีพมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานนั้น ๆ การประกอบอาชีพแต่ละอาชีพต้องซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในอาชีพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 2.1 ป.4/1  อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกประเภทของอาชีพได้

2.จำแนกประเภทของอาชีพได้ถูกต้อง

3.เห็นความสำคัญของอาชีพ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

3.ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 อาชีพสำคัญไฉน
ชั่วโมง อาชีพสำคัญไฉน
เรื่อง ประเภทของอาชีพ 25 ม.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)