สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำงานหรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต บริการ และรายได้โดยไม่ผิดศีลธรรม และเป็นที่ยอมรับในสังคม เรียกว่า อาชีพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 2.1 ป.4/1  อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกอาชีพที่รู้จักได้
2.เขียนชื่อและหน้าที่ของอาชีพได้ถูกต้อง

3.เห็นความสำคัญของอาชีพต่าง ๆ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

3.ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 อาชีพสำคัญไฉน
ชั่วโมง อาชีพสำคัญไฉน
เรื่อง อาชีพต่าง ๆ 18 ม.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)