สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปลูกไม้ดอก ให้เจริญเติบโตและมีผลผลิตที่ดี ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูก และการดูแลรักษา ของไม้ดอกชนิดนั้น รวมทั้งรู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสม เมื่อไม้ดอกมีผลผลิตจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.4/1  อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์

ง 1.1 ป.4/3  ปฏิบัติตนเอย่างมีมารยาทในการทำงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายขั้นตอนการปลูกไม้ดอกได้

2.ปฏิบัติการปลูกไม้ดอกได้อย่างถูกต้อง

3.เห็นคุณค่าในการปลูกไม้ดอก

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

3.ใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 เกษตรพอเพียง
ชั่วโมง เกษตรพอเพียง
เรื่อง การปลูกไม้ดอก 28 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)