สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปลูกพืชในภาชนะ เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย  อีกทั้งถ้าเราประดิษฐ์ภาชนะในการปลูกได้เอง จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์

ง 1.1 ป.4/4  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า

 จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ภาชนะสำหรับการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับได้
2.ประดิษฐ์ภาชนะสำหรับการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับได้อย่างถูกต้อง

3.เห็นประโยชน์ของการประดิษฐ์ภาชนะสำหรับการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

3.ใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 เกษตรพอเพียง
ชั่วโมง เกษตรพอเพียง
เรื่อง การเตรียมภาชนะสำหรับปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 21 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)