สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อุปกรณ์ที่สร้างขึ้น เพื่อช่วยทุ่นแรง ทุ่นเวลา และอำนวยความสะดวกในการทำงาน ควรมีลักษณะเหมาะสมกับประเภทของงานนั้น ๆ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.4/1อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์

 จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้

2.เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างถูกต้อง

3.เห็นประโยชน์ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

3.ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 เกษตรพอเพียง
ชั่วโมง เกษตรพอเพียง
เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 14 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)