สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การขยายพันธุ์พืช เป็นการเพิ่มจำนวนพืชให้มากยิ่งขึ้น รักษาพันธุ์พืชไม่ให้สูญพันธ์ และเป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ได้พันธุ์ใหม่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.4/1อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์

 จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายวิธีการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับได้

2.เขียนขั้นตอนการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับได้

3.เห็นประโยชน์ของการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

3.ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 เกษตรพอเพียง
ชั่วโมง เกษตรพอเพียง
เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 30 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)