สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การเลือกดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกของพืชจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายประเภทของดินได้
2.เลือกชนิดของดินในการเพาะปลูกได้เหมาะสม

3.เห็นความสำคัญของการเลือกดินในการเพาะปลูก

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

3.ใบงาน

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 เกษตรพอเพียง
ชั่วโมง เกษตรพอเพียง
เรื่อง ดิน 23 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)